Scroll
Slider Overview
Board of directors
management
Investor relations
Investor relations

Overview

 

Motion Display is a Swedish company with more than 20 years of experience from retail and in-store marketing. Motion Display focuses on efficient electronic point-of-purchase advertisement and in particular the revolutionary Electronic Paper Displays (EPD). The price-awarded point-of-purchase displays are based on E-ink Corporation’s electronic ink technology.

 

The flashing attention grabbing EPD displays are thin, light and run on small batteries. They are as easily deployed as traditional point-of-sales material.

 

Motion Display offers one-stop-solution services for creating effective in-store advertising with Electronic Paper Displays. We have a broad range of display solutions that can be customized according to your needs. Our project managers, together with our experienced design team, will help you to realize your creative thoughts, from a conceptual idea to a successful implementation.

 

Board of Directors

Erik Danielsson - Founder & Chairman

Erik Danielsson, born in 1944, is the founder of Motion Display. He was CEO of Pharmacia AB (1984-1990), Scandinavia’s largest pharmaceutical company. He has also founded several well-known companies such as Scandinavian Biogas (leading biogas technology provider), Pricer AB (world leaders in electronic shelf labels). He is also co-founder of Trippus AB (software for the meeting industry) and ProTracer AB (world leader in ball flight tracking).

Mikael Smedeby

Mikael Smedeby, born in 1968, is Managing Partner of the law firm Lindahl.

Mikael has many years of board experience and has a number of directorships, including as chairman of Coeli AB and regional councilor for Nordea Uppland Gästrikland. Mikael has key expertise in corporate law, M&A and corporate finance.

Mikael is independent to Motion Display, its management and major shareholders.

Elected in 2014.

Martin Svensson Henning

Martin Svensson Henning, born in 1979, has a Master's degree in Business and Economics from the Stockholm School of Economics. He works at Holm Henning & Partners AB, a consulting firm in "Executive Search", which he founded in 2009. Previously, he was Marketing Director at Företagslitteratur Sverige AB who founded and ran Pocketklubben, Pocketogram and Pocketförlaget, activities which were later acquired by Norstedts Förlag AB and Bonnier AB.

Elected in 2014.

Pelle Hjortblad

Pelle Hjortblad, born in 1955, has more than 20 years of experience in the IT and telecom business with focus on sales, marketing, internationalization and organization / leadership. Pelle has been Marketing Manager at Tele2, CEO of Song Networks Svenska AB, Paynova AB and Projectplace International AB. Pelle has also been engaged by the Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) and ALMI Corporate Partners as business development coach.

Elected in 2017.

Christian Strömlid

Christian Strömlid, born 1972, holds an MBA in Business Administration from the Stockholm University. Christian is currently Managing Director for Brightstar 20:20 Sweden. Prior to that he has many years of sales & marketing experience within the telecommunications industry holding roles as Marketing Manager, Sales Director for Telenor B2B and Sales Director for TDC, now part of Tele2.

Elected in 2017.

Investor relations

Delårsrapport jan-sep 2018

Ännu ett kvartal med vinst - Fördubblad omsättning jan-sep

9 MÅNADER (JANUARI - SEPTEMBER)

 

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 98 % och uppgick till 40,06 MSEK (20,28 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,89 MSEK (1,33 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 117 % och uppgick till 20,20 MSEK (9,33 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 33 % (34 %).
 • Resultat före avskrivningar: 10,47 MSEK (0,28 MSEK).
 • Nettoresultat: 8,08 MSEK (-2,02 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,78 kr (-0,19 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,34 MSEK (-3,12 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,59 MSEK (0,16 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

 

TREDJE KVARTALET 2018 (JULI - SEPTEMBER)

 

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 8 % och uppgick till 9,06 MSEK (8,37 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,49 MSEK (0,08 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 23 % och uppgick till 4,45 MSEK (3,61 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (45 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 38 % (36 %).
 • Resultat före avskrivningar: 1,62 MSEK (0,89 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,82 MSEK (0,12 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,08 kr (0,01 kr).

Här kan du ladda ner hela rapporten:

Delårsrapport jan-sep 2018

 

Halvårsrapport jan-jun 2018

Sju miljoner i vinst första halvåret - rekordstark omsättning och resultat

FÖRSTA HALVÅRET 2018 (JANUARI - JUNI)

 

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 160 % och uppgick till 31,00 MSEK
  (11,91 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,40 MSEK (1,25 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 175 % och uppgick till 15,75 MSEK
  (5,72 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 % (34 %).
 • Resultat före avskrivningar: 8,85 MSEK (-0,61 MSEK).
 • Nettoresultat: 7,25 MSEK (-2,14 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,70 kr (-0,21 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,57 MSEK (-2,29 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,85 MSEK (0,96 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

 

ANDRA KVARTALET 2018 (APRIL – JUNI)

 

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 121 % och uppgick till 14,66 MSEK
  (6,62 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,86 MSEK
  (0,52 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 149 % och uppgick till 8,37 MSEK
  (3,36 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 53 % (50 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 31 % (36 %).
 • Resultat före avskrivningar: 5,02 MSEK (-0,07 MSEK).
 • Nettoresultat: 4,23 MSEK (-0,83 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,41 kr (-0,08 kr)

Här kan du ladda ner hela rapporten:

Halvårsrapport jan-jun 2018

 

Kommuniké från årsstämman 2018

Den 3 maj 2018, hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 270 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Mikael Smedeby, Martin Svensson Henning, Pelle Hjortblad och Christian Strömlid. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Lars Kylberg som medpåskrivande revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Beslut om personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade enligt styrelsens fullständiga förslag om införande av ett personaloptionsprogram avseende ledning, nyckelpersoner och anställda genom en riktad emission av högst 620 000 teckningsoptioner.

 

Här kan du ladda ner:

Hela kommunikén från årsstämman

 

Tre miljoner i vinst första kvartalet - fortsatt stark orderingång

FÖRSTA KVARTALET 2018 (JANUARI – MARS)

 

 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 209 % och uppgick till 16,34 MSEK (5,29 MSEK)
 • Av den totala omsättningen uppgick försäljning av installationer och övrigt till 0,54 MSEK (0,73 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 213 % och uppgick till 7,37 MSEK (2,36 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 44 % (42 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 % (32 %).
 • Resultat före avskrivningar: 3,82 MSEK (-0,54 MSEK).
 • Nettoresultat: 3,02 MSEK (-1,31 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,29 kr (-0,13 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,09 MSEK (-1,91 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,40 MSEK (1,38 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2018

 

 

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 3 maj 2018

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 3 maj 2018 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 26 april 2018 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2017

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13

Fullmaktsformulär

 

Bokslutskommuniké 2017

Rekordstor orderingång - Fyrdubblad produktionskapacitet
Säkrad rekordomsättning i första kvartalet 2018 

 

ÅRET 2017 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 29,45 MSEK (31,29 MSEK)
       varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,40 MSEK (2,52 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 12,86 MSEK (15,36 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 41 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 35 % (30 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,36 MSEK (3,16 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,71 MSEK (0,10 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,26 kr (0,01 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,99 MSEK (1,40 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,22 MSEK (3,26 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

FJÄRDE KVARTALET 2017 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 9,17 MSEK (15,89 MSEK)
       varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,07 MSEK (0,72 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 3,54 MSEK (7,80 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 33 % (47 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 36 % (32 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,08 MSEK (4,47 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,69 (3,71 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,07 kr (0,36 kr).

Här kan du ladda ner hela rapporten:

Bokslutskommuniké 2017

 

Motion Display byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Motion Display Scandinavia AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2018.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en mer rättvisande värdering och förbättra den totala handelsvolymen i aktien.

Likviditetsgarantiavtalet träder i kraft 2 jan 2018. Avtalet med tidigare likviditetsgaranten, Remium Nordic AB, gällde till och med 31 december 2017.

 

Läs hela pressmeddelandet.

 

Delårsrapport jan-sep 2017

Rekordstark försäljning och positivt resultat i tredje kvartalet

9 månader 2017 (januari - september)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 32 % och uppgick till 20,28 MSEK (15,40 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,33 MSEK (1,58 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 23 % och uppgick till 9,33 MSEK (7,57 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (47 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (15 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,28 MSEK (-1,31 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,02 MSEK (-3,61 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,19 kr (-0,35 kr).
 • Nettokassaflöde: -3,12 MSEK (-1,05 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,16 MSEK (0,80 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Tredje kvartalet 2017 (juli - september)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 84 % och uppgick till 8,37 MSEK (4,56 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,08 MSEK (0,94 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 57 % och uppgick till 3,61 MSEK (2,29 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 45 % (45 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 36 % (19 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,89 MSEK (-0,73 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,12 MSEK (-1,49 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,14 kr).

 

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2017

 

Motion Display får rekordorder värd 14 MSEK

Framgångarna för Motion Display i USA fortsätter och bolaget har fått en ny rekordorder. Orderns storlek uppgår till 14 MSEK.

 

En ledande dryckesleverantör har skrivit en order värd 14 MSEK. Leverans kommer att ske under perioden december 2017 till mars 2018 med merparten under första kvartalet 2018.

 

“Våra produkter blir alltmer etablerade på den amerikanska marknaden och är därmed i ökande grad ett alternativ till traditionell marknadsföring i butik. Det blir alltmer naturligt för kunderna att ha med Motion Display som en del av de enorma budgetar som årligen allokeras för marknadsföring. Vi ser också allt oftare att kunder flyttar över resurser som redan avsatts för annan teknik till förmån för Motion Display. Så var det också i detta fall. Orsaken är helt enkelt att omfattande dokumentation tillsammans med kunders egna erfarenheter och analyser klart bevisar att våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt ökar såväl produktens synlighet som försäljning.”, säger Jakob Nilsson, chef för Motion Display USA.

 

Anna Engholm, VD på Motion Display tillägger: “Framgångarna i USA fortsätter. Inte minst inom dryckessegmentet. Denna order har föregåtts av omfattande studier där man nogsamt utvärderat nyttan med våra produkter. Återigen bekräftas att vår produkt tillför en unik ny möjlighet att synas på hyllan och fånga kundernas uppmärksamhet där 70 % av köpbesluten tas.”

 

Läs hela pressmeddelandet
Read the press release in English

 

Halvårsrapport jan-jun 2017

Rekordstarkt andra kvartal

Första halvåret 2017 (januari - juni)

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 10 % och uppgick till 11,91 MSEK (10,84 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,25 MSEK (0,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 8 % och uppgick till 5,72 MSEK (5,27 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (48 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (7 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,61 MSEK (-0,58 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,14 MSEK (-2,11 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,21 kr (-0,20 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,29 MSEK (-2,05 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,96 MSEK (-0,19 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Andra kvartalet 2017 (april - juni)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 51 %, och uppgick till 6,62 MSEK
 • (4,37 MSEK), varav försäljning av installationer uppgick till 0,52 MSEK (0,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 77 % och uppgick
 • till 3,36 MSEK (1,90 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 50 % (41 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 36 % (7 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,07 MSEK (-1,49 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,83 MSEK (-2,25 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,08 kr (-0,22 kr).

 

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-jun 2017

 

Kommuniké från årsstämman 2017

Torsdagen den 4 maj 2017 hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning. Nyval gjordes av Pelle Hjortblad och Christian Strömlid. Anders Lundmark har avböjt omval. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Lars Kylberg som medpåskrivande revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Här kan du ladda ner: Hela kommunikén från årsstämman

 

Bolaget inne i stark trend

Första kvartalet 2017 (januari - mars)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5,29 MSEK (6,47 MSEK) varav försäljning
         av installationer och övrigt uppgick till 0,73 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 2,36 MSEK (3,37 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 42 % (53 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,54 MSEK (0,91 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,31 MSEK (0,13 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,13 kr (0,01 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,91 MSEK (-1,16 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,38 MSEK (0,69 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2017

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 4 maj 2017

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 4 maj 2017 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 27 april 2017 under adress Motion Display Scandinavia AB,
”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2016

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12

Fullmaktsformulär

 

Rekordstor omsättning i fjärde kvartalet – positivt resultat för helåret

Året 2016 (januari - december)

 • Nettoomsättningen för året ökade med 174 % och uppgick till 31,29 MSEK (11,40 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,52 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 209 % och uppgick till 15,36 MSEK (4,98 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (44 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 30 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 3,16 MSEK (-6,94 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,10 MSEK (-9,89 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-1,09 kr).
 • Nettokassaflöde: 1,40 MSEK (-0,50 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,26 MSEK (1,85 MSEK).
 • Antal aktier vid årets utgång uppgick till 10 395 402 st.

Kvartal 4, 1 okt – 31 dec

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 701 %, och uppgick till 15,89 MSEK
 • (1,98 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,72 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 809 % och uppgick till
 • 7,80 MSEK (0,86 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 47 % (44 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 32 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 4,47 MSEK (-2,00 MSEK).
 • Nettoresultat: 3,71 MSEK (-2,86 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,36 kr (-0,31 kr).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-dec 2016

 

Motion Display - Preliminärt resultat 2016

Preliminär omsättning och resultat för Motion Display bättre än förväntat.

Fortsatt stark orderingång under fjärde kvartalet och kortade ledtider har möjliggjort rekordstor omsättning.

 

I delårsrapporten för de nio första månaderna redovisades en nettoomsättning om 15,4 MSEK (9,42 MSEK) och en rekordstor orderstock vid kvartalets utgång om 9,7 MSEK. Därtill, informerades om en viktig pilotorder, som erhölls efter kvartalets utgång, om 1,7 MSEK.

De indikerade siffrorna gav en möjlig omsättning på nära 26 MSEK.

 

Produktion har gått enligt plan och hela orderstocken har kunnat levereras under 2016. Tack vare förbättrade ledtider och fortsatt stark orderingång under kvartal fyra har ytterligare projekt kunnat levereras. Preliminära siffror visar på en omsättning för helåret på ca 31 MSEK (11,4 MSEK) och ett resultat före skatt på ca 166 TSEK (-9,89 MSEK). Orderstocken vid årets slut uppgick till 4,3 MSEK varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,9 MSEK.

 

Bokslutskommuniké för helåret 2016 presenteras den 16 februari.

 

Läs hela pressmeddelandet

Read the press release in English

 

Delårsrapport jan-sep 2016

Nettoomsättningen upp 63% - Rekordstor orderstock inför kvartal 4

9 månader 2016 (januari - september)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 63 % och uppgick till 15,40 MSEK (9,42 MSEK)
         varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,58 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 84 % och uppgick till 7,57 MSEK (4,12 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 47 % (44 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 15 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -1,31 MSEK (-4,94 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,61 MSEK (-7,04 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,35 kr (-0,78 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,05 MSEK (-2,02 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,80 MSEK (0,33 MSEK).
 • Antal aktier vid halvårets utgång uppgick till 10 395 402 st.

 

Tredje kvartalet 2016 (juli-september)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 67 %, och uppgick till 4,56 MSEK (2,72 MSEK)
         varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 944 TSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 112 % och uppgick till 2,29 MSEK (1,08 MSEK)
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 45 % (40 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 20 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,73 MSEK (-0,93 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,49 MSEK (-1,69 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,14 kr (-0,19 kr).
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2016

 

Halvårsrapport jan-jun 2016

Starkt första halvår - Nettoomsättningen ökade med 62 %

Första halvåret 2016 (januari - juni)

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 62 % och uppgick till 10,84 MSEK (6,70 MSEK)
         varav försäljning av installationer uppgick till 631 TSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 74 % och uppgick till 5,27 MSEK (3,04 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (45 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 7 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,58 MSEK (-4,01 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,11 MSEK (-5,34 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,20 kr (-0,59 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,05 MSEK (-1,08 MSEK).
 • Likvida medel vid halvårets slut uppgick till -0,19 MSEK (1,27 MSEK).
 • Antal aktier vid halvårets utgång uppgick till 10 395 402 st.

Andra kvartalet 2016 (april - juni)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 26 %, och uppgick till
         4,37 MSEK (3,47 MSEK), varav försäljning av installationer uppgick till 631 TSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 21 % och uppgick till
         1,90 MSEK (1,57 MSEK)
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 41 % (45 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 7 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -1,49 MSEK (-1,88 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,25 MSEK (-2,56 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,22 kr (-0,28 kr).
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-jun 2016

 

Kommuniké från årsstämman 2016

Torsdagen den 12 maj 2016 hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Anders Lundmark, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Här kan du ladda ner: Hela kommunikén från årsstämman

 

Delårsrapport jan-mar 2016

Dublerad omsättning och första kvartalet med positivt resultat
 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 101 %, och uppgick till
 • 6,47 MSEK (3,23 MSEK)
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 130 % och
 • uppgick till 3,37 MSEK (1,47 MSEK)
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 53 % (45 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,91 MSEK (-2,13 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,13 MSEK (-2,78 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,31 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,16 MSEK (-1,73 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,69 MSEK (0,63 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2016

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 12 maj 2016

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 maj 2016 klockan 17.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2016,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 6 maj 2016 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12

Fullmaktsformulär

 

Året 2015 (januari - december)

 • Nettoomsättningen för året ökade med 54 % och uppgick till 11,40 MSEK (7,41 MSEK)
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 51 % och uppgick till
 • 4,98 MSEK (3,29 MSEK)
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (44 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -6,94 MSEK (-10,41 MSEK).
 • Nettoresultat: -9,89 MSEK (-12,64 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,95 kr (-1,53 kr).
 • Nettokassaflöde: -0,50 MSEK (2,34 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,85 MSEK (2,36 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Kvartal 4, 1 okt – 31 dec

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1,98 MSEK (2,09 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 0,86 MSEK (0,85 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (41 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,00 MSEK (-2,39 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,86 MSEK (-3,00 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,27 kr (-0,33).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-dec 2015

 

Sista dag för handel med BTA

Förtydligande avseende BTA:ns avnotering: Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 27 januari 2016 och avstämningsdagen är den 29 januari 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier den 1 februari 2016.

 

Läs hela pressmeddelandet

 

Företrädesemissionen registrerad

Företrädesemissionen som genomfördes under december 2015 registrerades den 23 december 2015.

Sista dag för handel med BTA i Motion Display har passerat. BTA:n avnoteras omgående.

 

Läs hela pressmeddelandet

 

Företrädesemission - Teckningstid 17 november - 1 december 2015

Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK.

 

Här kan du ladda ner:

Memorandum

Villkor och anvisningar

Anmälningssedel för teckning med företrädesrätt

Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt

Brev till aktieägarrna

 

Delårsrapport jan-sep 2015

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 74 % och uppgick till 9,42 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 73 % och uppgick till 3,70 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 40 % (39 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,94 MSEK (-8,32 MSEK).
 • Nettoresultat: -7,04 MSEK (-9,64 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,78 kr (-1,21 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,02 MSEK (7,29 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,33 MSEK (7,30 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 9 039 480 st.

Kvartal 3, 1 jul - 30 sep

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 228 % och uppgick till 2,72 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 126 % och uppgick till 0,88 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 32 % (46 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,93 MSEK (-2,97 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,69 MSEK (-3,21 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,19 kr (-0,36).
 

Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB beslutade den 4 november 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2015, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Fulltecknad emission tillför bolaget ca 5 MSEK före emissionskostnader. Motion Display har erhållit teckningsförbindelser om ca 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 60 % av emissionsvolymen

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2015

Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK - Pressmeddelande

 

Halvårsrapport jan-jun 2015

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 47 % och uppgick till 6,70 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 59 % och uppgick till 3,04 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 45 % (42 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,01 MSEK (-5,34 MSEK).
 • Nettoresultat: -5,34 MSEK (-6,43 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,59 kr (-0,87 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,08 MSEK (13,2 MSEK).
 • Likvida medel vid halvårets slut uppgick till 1,27 MSEK (13,26 MSEK).
 • Antal aktier vid halvårets utgång uppgick till 9 039 480 st.

Delårsrapport 1 apr - 30 juni

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 282 % och uppgick till 3,47 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 476 % och uppgick till 1,57 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 45 % (27 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -1,88 MSEK (-4,23 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,56 MSEK (-4,76 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,28 kr (-0,57).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-jun 2015

 

Kommuniké från årsstämman 2015

Måndagen den 11 maj 2015 hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 225 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra stycken ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Anders Lundmark, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om riktade emission av teckningsoptioner.

 

Här kan du ladda ner: Hela kommunikén från årsstämman

 

Delårsrapport jan-mar 2015

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3,23 MSEK (3,34 MSEK)
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 1,47 MSEK (1,58 MSEK)
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 45 % (47 %)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,13 MSEK (-1,11 MSEK)
 • Nettoresultat: -2,78 MSEK (-1,66 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,31 kr (-0,26 kr)
 • Nettokassaflöde: -1,73 MSEK (0,34 MSEK)
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 0,63 MSEK (0,07 MSEK)
 • Antal aktier vid kvartalets utgång uppgick till 9 039 480 st
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2015

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 11 maj 2015

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2015,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 7 maj 2015 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2014

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13

Fullmaktsformulär

 

Motion Display tidigarelägger årsstämman 2015

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB har beslutat att tidigarelägga Årsstämman för 2015 till den 11 maj 2015.

Tidigare har Bolaget angivit tidpunkten för Årsstämman till den 12 maj 2015.

 

Styrelsen har också beslutat att tidigarelägga publicering av rapportering för Första Kvartalet 2015 till den 11 maj från tidigare angiven tidpunkt den 12 maj.

 

 

Uppsala 2015-04-09

 

Året 2014 (januari – december)

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 7,41 MSEK (6,30 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 3,29 MSEK (2,77 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (44 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -10,41 MSEK (-10,56 MSEK).
 • Nettoresultat: -12,64 MSEK (-12,63 MSEK).
 • Resultat per aktie: -1,53 kr (-2,26 kr).
 • Nettokassaflöde: 2,34 MSEK (-4,28 MSEK)
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 2,36 MSEK (0,01 MSEK).
 • Antal aktier vid årets utgång uppgick till 9 039 480 st.

Kvartal 4, 1 okt – 31 dec

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2,09 MSEK (1,68 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 0,85 MSEK (0,72 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 41 % (43 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,39 MSEK (-2,50 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,00 MSEK (-3,20 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,33 kr (-0,57 kr)
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-dec 2014

 

Delårsrapport jan-sep 2014

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 5,42 MSEK (4,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 2,14 MSEK (1,80 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 39 % (39 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -8,32 MSEK (-8,06 MSEK).
 • Nettoresultat: -9,64 MSEK (-9,44 MSEK).
 • Resultat per aktie: -1,21 kr (-1,69 kr).
 • Nettokassaflöde: 7,29 MSEK (-3,89 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,30 MSEK (0,41 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 9 039 480 st.

 

Kvartal 3, 1 jul - 30 sep

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0,83 MSEK (1,09 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 0,39 MSEK (0,42 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 47% (38%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,97 MSEK (-1,04 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,21 MSEK (-1,42 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,36 kr (-0,25 kr)
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2014

 

Halvårsrapport jan-jun 2014

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 1,91 MSEK (1,38 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 42 % (39 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -5,34 MSEK (-7,02 MSEK).
 • Nettoresultat: -6,43 MSEK (-8,02 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,87 kr (-1,44).
 • Nettokassaflöde: 13,2 MSEK (-3,9)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,26 MSEK (0,38 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 9 039 480 st.

 

Delårsrapport 1 apr - 30 juni

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1,23 MSEK (2,12 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 0,33 MSEK (0,89 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 27 % (42 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,23 MSEK (-3,25 MSEK).
 • Nettoresultat: -4,76 MSEK (-3,79 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,57 kr (-0,68)
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för första halvåret 2014

 

Kvartalsredogörelse jan-mars 2014

 • Nettoomsättning: 3,34 mkr (1,39)
 • Bruttoresultat: 1,58 mkr (0,49)
 • Bruttomarginal: 47 % (35 %)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1,11 mkr (-3,77)
 • Nettoresultatet: -1,66 mkr (-4,23)
 • Resultat per aktie: -0,26 (-0,76)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 65 tkr (-247 tkr)
 • Nettokassaflöde: 0,34 mkr (-4,49)
 • Antal aktier uppgick per 2014-03-31 till 7 439 480 st
 • Antal aktier uppgår per 2014-05-08 till 8 502 631st (efter delregistrering)

Kostnader för listning och emission har ej belastat resultatet för Q1.

Resultat per aktie efter finansiella kostnader och skatt beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden (korrigerat för split).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för kvartal 1 2014

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 3 juni 2014

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, har idag kallats till årsstämma tisdagen den 3 juni 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 maj 2014. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare måste dessutom, för att ha rätt att delta i årsstämman, göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 30 maj 2014 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Fullmaktsformulär

 

Årsredovisningar (Swedish) - Annual reports 

2013

2012

2011

 
 
 
 

Investera i Motion Display (Swedish) - Invest in Motion Display 

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bolaget planerar nu för en internationell lansering och genomför en nyemission inför notering på AktieTorget. Se filmen - klicka här.

 
Här kan du ladda ner:

Anslutningsmemorandum

Memorandum - Sammanfattning

Teckningssedel

Anmälningssedel 2

Tilläggsmemorandum

Overview

 

Motion Display is a Swedish company with more than 20 years of experience from retail and in-store marketing. Motion Display focuses on efficient electronic point-of-purchase advertisement and in particular the revolutionary Electronic Paper Displays (EPD). The price-awarded point-of-purchase displays are based on E-ink Corporation’s electronic ink technology.

 

The flashing attention grabbing EPD displays are thin, light and run on small batteries. They are as easily deployed as traditional point-of-sales material.

 

Motion Display offers one-stop-solution services for creating effective in-store advertising with Electronic Paper Displays. We have a broad range of display solutions that can be customized according to your needs. Our project managers, together with our experienced design team, will help you to realize your creative thoughts, from a conceptual idea to a successful implementation.

 


Management

Daniel Palma - CFO

Daniel Palma, born 1979, has a Bachelor of Economics from the Gothenburg School of Economics. Daniel has previously worked as accounting consultant at EconomiCenter in Uppsala.

Anna Engholm - CEO

anna.engholm@motiondisplay.com
+46 (0)709 79 35 04Anna Engholm, born in 1966, is former Product Manager at Pricer AB and Customer Project Manager at Pricer Inc. She has extensive experience from customer project management in the retail and computer industries, being involved in launching new technologies as WAP and Bluetooth etc. 

Ola Ödmark - CTO

ola.odmark@motiondisplay.com
+46 (0)18 444 03 00Ola Ödmark, born in 1955, is former Manager of R&D and Production at Pricer AB. He was a Lead Tech at IBM and Production Manager at Upnod AB Data Com Systems. Ola has also held position as CEO and co-founder of Confero Datateknik AB (acquired by Merkantildata AB) and he has also held positions as Conceptual Designer of Smart home solutions at Sensel AB (Vattenfall AB).


Board of Directors

Mikael Smedeby

Mikael Smedeby, born in 1968, is Managing Partner of the law firm Lindahl.

Mikael has many years of board experience and has a number of directorships, including as chairman of Coeli AB and regional councilor for Nordea Uppland Gästrikland. Mikael has key expertise in corporate law, M&A and corporate finance.

Mikael is independent to Motion Display, its management and major shareholders.

Elected in 2014.

Martin Svensson Henning

Martin Svensson Henning, born in 1979, has a Master's degree in Business and Economics from the Stockholm School of Economics. He works at Holm Henning & Partners AB, a consulting firm in "Executive Search", which he founded in 2009. Previously, he was Marketing Director at Företagslitteratur Sverige AB who founded and ran Pocketklubben, Pocketogram and Pocketförlaget, activities which were later acquired by Norstedts Förlag AB and Bonnier AB.

Elected in 2014.

Erik Danielsson - Founder & Chairman

Erik Danielsson, born in 1944, is the founder of Motion Display. He was CEO of Pharmacia AB (1984-1990), Scandinavia’s largest pharmaceutical company. He has also founded several well-known companies such as Scandinavian Biogas (leading biogas technology provider), Pricer AB (world leaders in electronic shelf labels). He is also co-founder of Trippus AB (software for the meeting industry) and ProTracer AB (world leader in ball flight tracking).

Christian Strömlid

Christian Strömlid, born 1972, holds an MBA in Business Administration from the Stockholm University. Christian is currently Managing Director for Brightstar 20:20 Sweden. Prior to that he has many years of sales & marketing experience within the telecommunications industry holding roles as Marketing Manager, Sales Director for Telenor B2B and Sales Director for TDC, now part of Tele2.

Elected in 2017.

Pelle Hjortblad

Pelle Hjortblad, born in 1955, has more than 20 years of experience in the IT and telecom business with focus on sales, marketing, internationalization and organization / leadership. Pelle has been Marketing Manager at Tele2, CEO of Song Networks Svenska AB, Paynova AB and Projectplace International AB. Pelle has also been engaged by the Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) and ALMI Corporate Partners as business development coach.

Elected in 2017.


Investor relations

Delårsrapport jan-sep 2018

Ännu ett kvartal med vinst - Fördubblad omsättning jan-sep

9 MÅNADER (JANUARI - SEPTEMBER)

 

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 98 % och uppgick till 40,06 MSEK (20,28 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,89 MSEK (1,33 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 117 % och uppgick till 20,20 MSEK (9,33 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 33 % (34 %).
 • Resultat före avskrivningar: 10,47 MSEK (0,28 MSEK).
 • Nettoresultat: 8,08 MSEK (-2,02 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,78 kr (-0,19 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,34 MSEK (-3,12 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,59 MSEK (0,16 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

 

TREDJE KVARTALET 2018 (JULI - SEPTEMBER)

 

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 8 % och uppgick till 9,06 MSEK (8,37 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,49 MSEK (0,08 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 23 % och uppgick till 4,45 MSEK (3,61 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (45 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 38 % (36 %).
 • Resultat före avskrivningar: 1,62 MSEK (0,89 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,82 MSEK (0,12 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,08 kr (0,01 kr).

Här kan du ladda ner hela rapporten:

Delårsrapport jan-sep 2018

 

Halvårsrapport jan-jun 2018

Sju miljoner i vinst första halvåret - rekordstark omsättning och resultat

FÖRSTA HALVÅRET 2018 (JANUARI - JUNI)

 

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 160 % och uppgick till 31,00 MSEK
  (11,91 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,40 MSEK (1,25 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 175 % och uppgick till 15,75 MSEK
  (5,72 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 % (34 %).
 • Resultat före avskrivningar: 8,85 MSEK (-0,61 MSEK).
 • Nettoresultat: 7,25 MSEK (-2,14 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,70 kr (-0,21 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,57 MSEK (-2,29 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,85 MSEK (0,96 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

 

ANDRA KVARTALET 2018 (APRIL – JUNI)

 

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 121 % och uppgick till 14,66 MSEK
  (6,62 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,86 MSEK
  (0,52 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 149 % och uppgick till 8,37 MSEK
  (3,36 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 53 % (50 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 31 % (36 %).
 • Resultat före avskrivningar: 5,02 MSEK (-0,07 MSEK).
 • Nettoresultat: 4,23 MSEK (-0,83 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,41 kr (-0,08 kr)

Här kan du ladda ner hela rapporten:

Halvårsrapport jan-jun 2018

 

Kommuniké från årsstämman 2018

Den 3 maj 2018, hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 270 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Mikael Smedeby, Martin Svensson Henning, Pelle Hjortblad och Christian Strömlid. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Lars Kylberg som medpåskrivande revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Beslut om personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade enligt styrelsens fullständiga förslag om införande av ett personaloptionsprogram avseende ledning, nyckelpersoner och anställda genom en riktad emission av högst 620 000 teckningsoptioner.

 

Här kan du ladda ner:

Hela kommunikén från årsstämman

 

Tre miljoner i vinst första kvartalet - fortsatt stark orderingång

FÖRSTA KVARTALET 2018 (JANUARI – MARS)

 

 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 209 % och uppgick till 16,34 MSEK (5,29 MSEK)
 • Av den totala omsättningen uppgick försäljning av installationer och övrigt till 0,54 MSEK (0,73 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 213 % och uppgick till 7,37 MSEK (2,36 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 44 % (42 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 % (32 %).
 • Resultat före avskrivningar: 3,82 MSEK (-0,54 MSEK).
 • Nettoresultat: 3,02 MSEK (-1,31 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,29 kr (-0,13 kr).
 • Nettokassaflöde: 0,09 MSEK (-1,91 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,40 MSEK (1,38 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2018

 

 

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 3 maj 2018

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 3 maj 2018 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 26 april 2018 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2017

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13

Fullmaktsformulär

 

Bokslutskommuniké 2017

Rekordstor orderingång - Fyrdubblad produktionskapacitet
Säkrad rekordomsättning i första kvartalet 2018 

 

ÅRET 2017 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 29,45 MSEK (31,29 MSEK)
       varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,40 MSEK (2,52 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 12,86 MSEK (15,36 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 41 % (46 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 35 % (30 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,36 MSEK (3,16 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,71 MSEK (0,10 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,26 kr (0,01 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,99 MSEK (1,40 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,22 MSEK (3,26 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

FJÄRDE KVARTALET 2017 (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 9,17 MSEK (15,89 MSEK)
       varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,07 MSEK (0,72 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 3,54 MSEK (7,80 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 33 % (47 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 36 % (32 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,08 MSEK (4,47 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,69 (3,71 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,07 kr (0,36 kr).

Här kan du ladda ner hela rapporten:

Bokslutskommuniké 2017

 

Motion Display byter likviditetsgarant till Mangold Fondkommission AB

Motion Display Scandinavia AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 2 januari 2018.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en mer rättvisande värdering och förbättra den totala handelsvolymen i aktien.

Likviditetsgarantiavtalet träder i kraft 2 jan 2018. Avtalet med tidigare likviditetsgaranten, Remium Nordic AB, gällde till och med 31 december 2017.

 

Läs hela pressmeddelandet.

 

Delårsrapport jan-sep 2017

Rekordstark försäljning och positivt resultat i tredje kvartalet

9 månader 2017 (januari - september)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 32 % och uppgick till 20,28 MSEK (15,40 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,33 MSEK (1,58 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 23 % och uppgick till 9,33 MSEK (7,57 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (47 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (15 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,28 MSEK (-1,31 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,02 MSEK (-3,61 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,19 kr (-0,35 kr).
 • Nettokassaflöde: -3,12 MSEK (-1,05 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,16 MSEK (0,80 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Tredje kvartalet 2017 (juli - september)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 84 % och uppgick till 8,37 MSEK (4,56 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,08 MSEK (0,94 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 57 % och uppgick till 3,61 MSEK (2,29 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 45 % (45 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 36 % (19 %).
 • Resultat före avskrivningar: 0,89 MSEK (-0,73 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,12 MSEK (-1,49 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,14 kr).

 

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2017

 

Motion Display får rekordorder värd 14 MSEK

Framgångarna för Motion Display i USA fortsätter och bolaget har fått en ny rekordorder. Orderns storlek uppgår till 14 MSEK.

 

En ledande dryckesleverantör har skrivit en order värd 14 MSEK. Leverans kommer att ske under perioden december 2017 till mars 2018 med merparten under första kvartalet 2018.

 

“Våra produkter blir alltmer etablerade på den amerikanska marknaden och är därmed i ökande grad ett alternativ till traditionell marknadsföring i butik. Det blir alltmer naturligt för kunderna att ha med Motion Display som en del av de enorma budgetar som årligen allokeras för marknadsföring. Vi ser också allt oftare att kunder flyttar över resurser som redan avsatts för annan teknik till förmån för Motion Display. Så var det också i detta fall. Orsaken är helt enkelt att omfattande dokumentation tillsammans med kunders egna erfarenheter och analyser klart bevisar att våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt ökar såväl produktens synlighet som försäljning.”, säger Jakob Nilsson, chef för Motion Display USA.

 

Anna Engholm, VD på Motion Display tillägger: “Framgångarna i USA fortsätter. Inte minst inom dryckessegmentet. Denna order har föregåtts av omfattande studier där man nogsamt utvärderat nyttan med våra produkter. Återigen bekräftas att vår produkt tillför en unik ny möjlighet att synas på hyllan och fånga kundernas uppmärksamhet där 70 % av köpbesluten tas.”

 

Läs hela pressmeddelandet
Read the press release in English

 

Halvårsrapport jan-jun 2017

Rekordstarkt andra kvartal

Första halvåret 2017 (januari - juni)

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 10 % och uppgick till 11,91 MSEK (10,84 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,25 MSEK (0,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 8 % och uppgick till 5,72 MSEK (5,27 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (48 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 % (7 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,61 MSEK (-0,58 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,14 MSEK (-2,11 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,21 kr (-0,20 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,29 MSEK (-2,05 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,96 MSEK (-0,19 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Andra kvartalet 2017 (april - juni)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 51 %, och uppgick till 6,62 MSEK
 • (4,37 MSEK), varav försäljning av installationer uppgick till 0,52 MSEK (0,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 77 % och uppgick
 • till 3,36 MSEK (1,90 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 50 % (41 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 36 % (7 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,07 MSEK (-1,49 MSEK).
 • Nettoresultat: -0,83 MSEK (-2,25 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,08 kr (-0,22 kr).

 

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-jun 2017

 

Kommuniké från årsstämman 2017

Torsdagen den 4 maj 2017 hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning. Nyval gjordes av Pelle Hjortblad och Christian Strömlid. Anders Lundmark har avböjt omval. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor och auktoriserade revisorn Lars Kylberg som medpåskrivande revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Här kan du ladda ner: Hela kommunikén från årsstämman

 

Bolaget inne i stark trend

Första kvartalet 2017 (januari - mars)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5,29 MSEK (6,47 MSEK) varav försäljning
         av installationer och övrigt uppgick till 0,73 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 2,36 MSEK (3,37 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 42 % (53 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 32 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,54 MSEK (0,91 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,31 MSEK (0,13 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,13 kr (0,01 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,91 MSEK (-1,16 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,38 MSEK (0,69 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2017

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 4 maj 2017

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 4 maj 2017 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 27 april 2017 under adress Motion Display Scandinavia AB,
”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2016

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12

Fullmaktsformulär

 

Rekordstor omsättning i fjärde kvartalet – positivt resultat för helåret

Året 2016 (januari - december)

 • Nettoomsättningen för året ökade med 174 % och uppgick till 31,29 MSEK (11,40 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,52 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 209 % och uppgick till 15,36 MSEK (4,98 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (44 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 30 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 3,16 MSEK (-6,94 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,10 MSEK (-9,89 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-1,09 kr).
 • Nettokassaflöde: 1,40 MSEK (-0,50 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,26 MSEK (1,85 MSEK).
 • Antal aktier vid årets utgång uppgick till 10 395 402 st.

Kvartal 4, 1 okt – 31 dec

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 701 %, och uppgick till 15,89 MSEK
 • (1,98 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,72 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 809 % och uppgick till
 • 7,80 MSEK (0,86 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 47 % (44 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 32 %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 4,47 MSEK (-2,00 MSEK).
 • Nettoresultat: 3,71 MSEK (-2,86 MSEK).
 • Resultat per aktie: 0,36 kr (-0,31 kr).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-dec 2016

 

Motion Display - Preliminärt resultat 2016

Preliminär omsättning och resultat för Motion Display bättre än förväntat.

Fortsatt stark orderingång under fjärde kvartalet och kortade ledtider har möjliggjort rekordstor omsättning.

 

I delårsrapporten för de nio första månaderna redovisades en nettoomsättning om 15,4 MSEK (9,42 MSEK) och en rekordstor orderstock vid kvartalets utgång om 9,7 MSEK. Därtill, informerades om en viktig pilotorder, som erhölls efter kvartalets utgång, om 1,7 MSEK.

De indikerade siffrorna gav en möjlig omsättning på nära 26 MSEK.

 

Produktion har gått enligt plan och hela orderstocken har kunnat levereras under 2016. Tack vare förbättrade ledtider och fortsatt stark orderingång under kvartal fyra har ytterligare projekt kunnat levereras. Preliminära siffror visar på en omsättning för helåret på ca 31 MSEK (11,4 MSEK) och ett resultat före skatt på ca 166 TSEK (-9,89 MSEK). Orderstocken vid årets slut uppgick till 4,3 MSEK varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,9 MSEK.

 

Bokslutskommuniké för helåret 2016 presenteras den 16 februari.

 

Läs hela pressmeddelandet

Read the press release in English

 

Delårsrapport jan-sep 2016

Nettoomsättningen upp 63% - Rekordstor orderstock inför kvartal 4

9 månader 2016 (januari - september)

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 63 % och uppgick till 15,40 MSEK (9,42 MSEK)
         varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 1,58 MSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 84 % och uppgick till 7,57 MSEK (4,12 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 47 % (44 %).
 • Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 15 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -1,31 MSEK (-4,94 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,61 MSEK (-7,04 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,35 kr (-0,78 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,05 MSEK (-2,02 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,80 MSEK (0,33 MSEK).
 • Antal aktier vid halvårets utgång uppgick till 10 395 402 st.

 

Tredje kvartalet 2016 (juli-september)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 67 %, och uppgick till 4,56 MSEK (2,72 MSEK)
         varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 944 TSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 112 % och uppgick till 2,29 MSEK (1,08 MSEK)
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 45 % (40 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 20 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,73 MSEK (-0,93 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,49 MSEK (-1,69 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,14 kr (-0,19 kr).
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2016

 

Halvårsrapport jan-jun 2016

Starkt första halvår - Nettoomsättningen ökade med 62 %

Första halvåret 2016 (januari - juni)

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 62 % och uppgick till 10,84 MSEK (6,70 MSEK)
         varav försäljning av installationer uppgick till 631 TSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 74 % och uppgick till 5,27 MSEK (3,04 MSEK).
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 48 % (45 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 7 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,58 MSEK (-4,01 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,11 MSEK (-5,34 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,20 kr (-0,59 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,05 MSEK (-1,08 MSEK).
 • Likvida medel vid halvårets slut uppgick till -0,19 MSEK (1,27 MSEK).
 • Antal aktier vid halvårets utgång uppgick till 10 395 402 st.

Andra kvartalet 2016 (april - juni)

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 26 %, och uppgick till
         4,37 MSEK (3,47 MSEK), varav försäljning av installationer uppgick till 631 TSEK (0 SEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 21 % och uppgick till
         1,90 MSEK (1,57 MSEK)
 • Bruttomarginal egentillverkade produkter: 41 % (45 %).
 • Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 7 %
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -1,49 MSEK (-1,88 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,25 MSEK (-2,56 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,22 kr (-0,28 kr).
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-jun 2016

 

Kommuniké från årsstämman 2016

Torsdagen den 12 maj 2016 hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Anders Lundmark, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Här kan du ladda ner: Hela kommunikén från årsstämman

 

Delårsrapport jan-mar 2016

Dublerad omsättning och första kvartalet med positivt resultat
 • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 101 %, och uppgick till
 • 6,47 MSEK (3,23 MSEK)
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 130 % och
 • uppgick till 3,37 MSEK (1,47 MSEK)
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 53 % (45 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: 0,91 MSEK (-2,13 MSEK).
 • Nettoresultat: 0,13 MSEK (-2,78 MSEK)
 • Resultat per aktie: 0,01 kr (-0,31 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,16 MSEK (-1,73 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,69 MSEK (0,63 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2016

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 12 maj 2016

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 maj 2016 klockan 17.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2016,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 6 maj 2016 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2015

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12

Fullmaktsformulär

 

Året 2015 (januari - december)

 • Nettoomsättningen för året ökade med 54 % och uppgick till 11,40 MSEK (7,41 MSEK)
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 51 % och uppgick till
 • 4,98 MSEK (3,29 MSEK)
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (44 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -6,94 MSEK (-10,41 MSEK).
 • Nettoresultat: -9,89 MSEK (-12,64 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,95 kr (-1,53 kr).
 • Nettokassaflöde: -0,50 MSEK (2,34 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1,85 MSEK (2,36 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.

Kvartal 4, 1 okt – 31 dec

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1,98 MSEK (2,09 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 0,86 MSEK (0,85 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (41 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,00 MSEK (-2,39 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,86 MSEK (-3,00 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,27 kr (-0,33).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-dec 2015

 

Sista dag för handel med BTA

Förtydligande avseende BTA:ns avnotering: Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 27 januari 2016 och avstämningsdagen är den 29 januari 2016. BTA kommer att omvandlas till aktier den 1 februari 2016.

 

Läs hela pressmeddelandet

 

Företrädesemissionen registrerad

Företrädesemissionen som genomfördes under december 2015 registrerades den 23 december 2015.

Sista dag för handel med BTA i Motion Display har passerat. BTA:n avnoteras omgående.

 

Läs hela pressmeddelandet

 

Företrädesemission - Teckningstid 17 november - 1 december 2015

Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK.

 

Här kan du ladda ner:

Memorandum

Villkor och anvisningar

Anmälningssedel för teckning med företrädesrätt

Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt

Brev till aktieägarrna

 

Delårsrapport jan-sep 2015

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 74 % och uppgick till 9,42 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 73 % och uppgick till 3,70 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 40 % (39 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,94 MSEK (-8,32 MSEK).
 • Nettoresultat: -7,04 MSEK (-9,64 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,78 kr (-1,21 kr).
 • Nettokassaflöde: -2,02 MSEK (7,29 MSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,33 MSEK (7,30 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 9 039 480 st.

Kvartal 3, 1 jul - 30 sep

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 228 % och uppgick till 2,72 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 126 % och uppgick till 0,88 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 32 % (46 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -0,93 MSEK (-2,97 MSEK).
 • Nettoresultat: -1,69 MSEK (-3,21 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,19 kr (-0,36).
 

Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB beslutade den 4 november 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2015, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Fulltecknad emission tillför bolaget ca 5 MSEK före emissionskostnader. Motion Display har erhållit teckningsförbindelser om ca 3 MSEK, totalt motsvarande cirka 60 % av emissionsvolymen

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2015

Motion Display genomför företrädesemission om 5 MSEK - Pressmeddelande

 

Halvårsrapport jan-jun 2015

 • Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 47 % och uppgick till 6,70 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 59 % och uppgick till 3,04 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 45 % (42 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,01 MSEK (-5,34 MSEK).
 • Nettoresultat: -5,34 MSEK (-6,43 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,59 kr (-0,87 kr).
 • Nettokassaflöde: -1,08 MSEK (13,2 MSEK).
 • Likvida medel vid halvårets slut uppgick till 1,27 MSEK (13,26 MSEK).
 • Antal aktier vid halvårets utgång uppgick till 9 039 480 st.

Delårsrapport 1 apr - 30 juni

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 282 % och uppgick till 3,47 MSEK.
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 476 % och uppgick till 1,57 MSEK.
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 45 % (27 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -1,88 MSEK (-4,23 MSEK).
 • Nettoresultat: -2,56 MSEK (-4,76 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,28 kr (-0,57).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-jun 2015

 

Kommuniké från årsstämman 2015

Måndagen den 11 maj 2015 hölls årsstämma i Motion Display Scandinavia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

Styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 225 tusen kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor vardera till resterande ledamöter och att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Vidare beslutades att styrelsen ska bestå av fyra stycken ledamöter. Omval gjordes av Erik Danielsson, som också omvaldes till styrelsens ordförande, Anders Lundmark, Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning. Årsstämman beslutade vidare om omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricerWaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

 

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman antog styrelsens förslag till beslut om riktade emission av teckningsoptioner.

 

Här kan du ladda ner: Hela kommunikén från årsstämman

 

Delårsrapport jan-mar 2015

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3,23 MSEK (3,34 MSEK)
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 1,47 MSEK (1,58 MSEK)
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 45 % (47 %)
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,13 MSEK (-1,11 MSEK)
 • Nettoresultat: -2,78 MSEK (-1,66 MSEK)
 • Resultat per aktie: -0,31 kr (-0,26 kr)
 • Nettokassaflöde: -1,73 MSEK (0,34 MSEK)
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 0,63 MSEK (0,07 MSEK)
 • Antal aktier vid kvartalets utgång uppgick till 9 039 480 st
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-mar 2015

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 11 maj 2015

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 maj 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2015,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 7 maj 2015 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Årsredovisning 2014

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13

Fullmaktsformulär

 

Motion Display tidigarelägger årsstämman 2015

Styrelsen i Motion Display Scandinavia AB har beslutat att tidigarelägga Årsstämman för 2015 till den 11 maj 2015.

Tidigare har Bolaget angivit tidpunkten för Årsstämman till den 12 maj 2015.

 

Styrelsen har också beslutat att tidigarelägga publicering av rapportering för Första Kvartalet 2015 till den 11 maj från tidigare angiven tidpunkt den 12 maj.

 

 

Uppsala 2015-04-09

 

Året 2014 (januari – december)

 • Nettoomsättningen för året uppgick till 7,41 MSEK (6,30 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 3,29 MSEK (2,77 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 44 % (44 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -10,41 MSEK (-10,56 MSEK).
 • Nettoresultat: -12,64 MSEK (-12,63 MSEK).
 • Resultat per aktie: -1,53 kr (-2,26 kr).
 • Nettokassaflöde: 2,34 MSEK (-4,28 MSEK)
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 2,36 MSEK (0,01 MSEK).
 • Antal aktier vid årets utgång uppgick till 9 039 480 st.

Kvartal 4, 1 okt – 31 dec

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2,09 MSEK (1,68 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 0,85 MSEK (0,72 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 41 % (43 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,39 MSEK (-2,50 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,00 MSEK (-3,20 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,33 kr (-0,57 kr)
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-dec 2014

 

Delårsrapport jan-sep 2014

 • Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 5,42 MSEK (4,63 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 2,14 MSEK (1,80 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 39 % (39 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -8,32 MSEK (-8,06 MSEK).
 • Nettoresultat: -9,64 MSEK (-9,44 MSEK).
 • Resultat per aktie: -1,21 kr (-1,69 kr).
 • Nettokassaflöde: 7,29 MSEK (-3,89 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7,30 MSEK (0,41 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 9 039 480 st.

 

Kvartal 3, 1 jul - 30 sep

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0,83 MSEK (1,09 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl aktiverat arbete för egen räkning: 0,39 MSEK (0,42 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl aktiverat arbete för egen räkning: 47% (38%).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -2,97 MSEK (-1,04 MSEK).
 • Nettoresultat: -3,21 MSEK (-1,42 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,36 kr (-0,25 kr)
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för jan-sep 2014

 

Halvårsrapport jan-jun 2014

 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 1,91 MSEK (1,38 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 42 % (39 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -5,34 MSEK (-7,02 MSEK).
 • Nettoresultat: -6,43 MSEK (-8,02 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,87 kr (-1,44).
 • Nettokassaflöde: 13,2 MSEK (-3,9)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13,26 MSEK (0,38 MSEK).
 • Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 9 039 480 st.

 

Delårsrapport 1 apr - 30 juni

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1,23 MSEK (2,12 MSEK).
 • Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 0,33 MSEK (0,89 MSEK).
 • Bruttomarginal exkl. aktiverat arbete för egen räkning: 27 % (42 %).
 • Rörelseresultat före avskrivningar: -4,23 MSEK (-3,25 MSEK).
 • Nettoresultat: -4,76 MSEK (-3,79 MSEK).
 • Resultat per aktie: -0,57 kr (-0,68)
Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för första halvåret 2014

 

Kvartalsredogörelse jan-mars 2014

 • Nettoomsättning: 3,34 mkr (1,39)
 • Bruttoresultat: 1,58 mkr (0,49)
 • Bruttomarginal: 47 % (35 %)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1,11 mkr (-3,77)
 • Nettoresultatet: -1,66 mkr (-4,23)
 • Resultat per aktie: -0,26 (-0,76)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 65 tkr (-247 tkr)
 • Nettokassaflöde: 0,34 mkr (-4,49)
 • Antal aktier uppgick per 2014-03-31 till 7 439 480 st
 • Antal aktier uppgår per 2014-05-08 till 8 502 631st (efter delregistrering)

Kostnader för listning och emission har ej belastat resultatet för Q1.

Resultat per aktie efter finansiella kostnader och skatt beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden (korrigerat för split).

Här kan du ladda ner:

Hela rapporten för kvartal 1 2014

 

Kallelse till årsstämma i Motion Display den 3 juni 2014

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231, har idag kallats till årsstämma tisdagen den 3 juni 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

 

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 maj 2014. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare måste dessutom, för att ha rätt att delta i årsstämman, göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 30 maj 2014 under adress Motion Display Scandinavia AB, ”Årsstämma”, Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

 

Här kan du ladda ner:

Kallelsen i sin helhet

Fullmaktsformulär

 

Årsredovisningar (Swedish) - Annual reports 

2013

2012

2011

 
 
 
 

Investera i Motion Display (Swedish) - Invest in Motion Display 

Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material. Bolaget planerar nu för en internationell lansering och genomför en nyemission inför notering på AktieTorget. Se filmen - klicka här.

 
Här kan du ladda ner:

Anslutningsmemorandum

Memorandum - Sammanfattning

Teckningssedel

Anmälningssedel 2

Tilläggsmemorandum

Motion Display
Peter Karlsson

Roligt att du tittar in här!
Jag heter Peter Karlsson och är affärsområdeschef för "Retail" på Motion Display.

Lämna ditt telefonnummer eller din e-postadress så kontaktar jag eller någon av mina kollegor dig så snart vi kan.


×
CAPTCHA Image
Reload Image
×

Request for quotation

We will be happy to help you with your inquiry and guide you how to get the most out of this technology. In order to serve you faster, please fill in the form below and send it to us.

CAPTCHA Image
Reload Image
×
CAPTCHA Image
Reload Image
×
Mikael Smedeby

Mikael Smedeby

About

Mikael Smedeby, born in 1968, is Managing Partner of the law firm Lindahl.

Mikael has many years of board experience and has a number of directorships, including as chairman of Coeli AB and regional councilor for Nordea Uppland Gästrikland. Mikael has key expertise in corporate law, M&A and corporate finance.

Mikael is independent to Motion Display, its management and major shareholders.

Elected in 2014.

Contact


×
Martin Svensson Henning

Martin Svensson Henning

About

Martin Svensson Henning, born in 1979, has a Master's degree in Business and Economics from the Stockholm School of Economics. He works at Holm Henning & Partners AB, a consulting firm in "Executive Search", which he founded in 2009. Previously, he was Marketing Director at Företagslitteratur Sverige AB who founded and ran Pocketklubben, Pocketogram and Pocketförlaget, activities which were later acquired by Norstedts Förlag AB and Bonnier AB.

Elected in 2014.

Contact


×
Erik Danielsson - Founder & Chairman

Erik Danielsson - Founder & Chairman

About

Erik Danielsson, born in 1944, is the founder of Motion Display. He was CEO of Pharmacia AB (1984-1990), Scandinavia’s largest pharmaceutical company. He has also founded several well-known companies such as Scandinavian Biogas (leading biogas technology provider), Pricer AB (world leaders in electronic shelf labels). He is also co-founder of Trippus AB (software for the meeting industry) and ProTracer AB (world leader in ball flight tracking).

Contact


×
Christian Strömlid

Christian Strömlid

About

Christian Strömlid, born 1972, holds an MBA in Business Administration from the Stockholm University. Christian is currently Managing Director for Brightstar 20:20 Sweden. Prior to that he has many years of sales & marketing experience within the telecommunications industry holding roles as Marketing Manager, Sales Director for Telenor B2B and Sales Director for TDC, now part of Tele2.

Elected in 2017.

Contact


×
Pelle Hjortblad

Pelle Hjortblad

About

Pelle Hjortblad, born in 1955, has more than 20 years of experience in the IT and telecom business with focus on sales, marketing, internationalization and organization / leadership. Pelle has been Marketing Manager at Tele2, CEO of Song Networks Svenska AB, Paynova AB and Projectplace International AB. Pelle has also been engaged by the Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) and ALMI Corporate Partners as business development coach.

Elected in 2017.

Contact


×
Daniel Palma - CFO

Daniel Palma - CFO

About

Daniel Palma, born 1979, has a Bachelor of Economics from the Gothenburg School of Economics. Daniel has previously worked as accounting consultant at EconomiCenter in Uppsala.

Contact


×
Anna Engholm - CEO

Anna Engholm - CEO

About

Anna Engholm, born in 1966, is former Product Manager at Pricer AB and Customer Project Manager at Pricer Inc. She has extensive experience from customer project management in the retail and computer industries, being involved in launching new technologies as WAP and Bluetooth etc. 

Contact

anna.engholm@motiondisplay.com
+46 (0)709 79 35 04
×
Ola Ödmark - CTO

Ola Ödmark - CTO

About

Ola Ödmark, born in 1955, is former Manager of R&D and Production at Pricer AB. He was a Lead Tech at IBM and Production Manager at Upnod AB Data Com Systems. Ola has also held position as CEO and co-founder of Confero Datateknik AB (acquired by Merkantildata AB) and he has also held positions as Conceptual Designer of Smart home solutions at Sensel AB (Vattenfall AB).

Contact

ola.odmark@motiondisplay.com
+46 (0)18 444 03 00
×
Daniel Palma - CFO

Daniel Palma - CFO

About

Daniel Palma, born 1979, has a Bachelor of Economics from the Gothenburg School of Economics. Daniel has previously worked as accounting consultant at EconomiCenter in Uppsala.

Contact


×
Mikael Smedeby

Mikael Smedeby

About

Mikael Smedeby, born in 1968, is Managing Partner of the law firm Lindahl.

Mikael has many years of board experience and has a number of directorships, including as chairman of Coeli AB and regional councilor for Nordea Uppland Gästrikland. Mikael has key expertise in corporate law, M&A and corporate finance.

Mikael is independent to Motion Display, its management and major shareholders.

Elected in 2014.

Contact


×
Martin Svensson Henning

Martin Svensson Henning

About

Martin Svensson Henning, born in 1979, has a Master's degree in Business and Economics from the Stockholm School of Economics. He works at Holm Henning & Partners AB, a consulting firm in "Executive Search", which he founded in 2009. Previously, he was Marketing Director at Företagslitteratur Sverige AB who founded and ran Pocketklubben, Pocketogram and Pocketförlaget, activities which were later acquired by Norstedts Förlag AB and Bonnier AB.

Elected in 2014.

Contact


×
Erik Danielsson - Founder & Chairman

Erik Danielsson - Founder & Chairman

About

Erik Danielsson, born in 1944, is the founder of Motion Display. He was CEO of Pharmacia AB (1984-1990), Scandinavia’s largest pharmaceutical company. He has also founded several well-known companies such as Scandinavian Biogas (leading biogas technology provider), Pricer AB (world leaders in electronic shelf labels). He is also co-founder of Trippus AB (software for the meeting industry) and ProTracer AB (world leader in ball flight tracking).

Contact


×
Christian Strömlid

Christian Strömlid

About

Christian Strömlid, born 1972, holds an MBA in Business Administration from the Stockholm University. Christian is currently Managing Director for Brightstar 20:20 Sweden. Prior to that he has many years of sales & marketing experience within the telecommunications industry holding roles as Marketing Manager, Sales Director for Telenor B2B and Sales Director for TDC, now part of Tele2.

Elected in 2017.

Contact


×
Pelle Hjortblad

Pelle Hjortblad

About

Pelle Hjortblad, born in 1955, has more than 20 years of experience in the IT and telecom business with focus on sales, marketing, internationalization and organization / leadership. Pelle has been Marketing Manager at Tele2, CEO of Song Networks Svenska AB, Paynova AB and Projectplace International AB. Pelle has also been engaged by the Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) and ALMI Corporate Partners as business development coach.

Elected in 2017.

Contact


×
Default page for employees.php * PLEASE CHANGE THIS TITLE *

Default page for employees.php * PLEASE CHANGE THIS TITLE *

About

Contact


×
Anna Engholm - CEO

Anna Engholm - CEO

About

Anna Engholm, born in 1966, is former Product Manager at Pricer AB and Customer Project Manager at Pricer Inc. She has extensive experience from customer project management in the retail and computer industries, being involved in launching new technologies as WAP and Bluetooth etc. 

Contact

anna.engholm@motiondisplay.com
+46 (0)709 79 35 04
×
Ola Ödmark - CTO

Ola Ödmark - CTO

About

Ola Ödmark, born in 1955, is former Manager of R&D and Production at Pricer AB. He was a Lead Tech at IBM and Production Manager at Upnod AB Data Com Systems. Ola has also held position as CEO and co-founder of Confero Datateknik AB (acquired by Merkantildata AB) and he has also held positions as Conceptual Designer of Smart home solutions at Sensel AB (Vattenfall AB).

Contact

ola.odmark@motiondisplay.com
+46 (0)18 444 03 00
×